Powrót do Kącik wiedzy

Czym są Akcje ?

Akcje 

– to papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym, które z kolei wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Jest to również ogół praw oraz obowiązków akcjonariusza w spółce bądź część kapitału akcyjnego.

Można wyróżnić kilka typów akcji.

– Pierwszy z nich to akcje imienne. W przypadku takich akcji uprawnienia przysługują osobie – fizycznej bądź prawnej – która jest wskazana w dokumencie akcji.

– Drugim rodzajem akcji są tzw. akcje na okaziciela. Tu uprawnienia przysługują każdemu posiadaczowi akcji. Akcjonariusz ma prawo zażądać zamiany akcji na okaziciela, na akcje imienne bądź odwrotnie. Warunkiem jest, aby ustawa lub statut nie postanawiały inaczej. [Reklama: wydruki wielkoformatowe warszawa, leasing pracowników]

– Dalej mamy akcje aportowe, czyli pokryte wkładem niepieniężnym. Z kolei przedmiotem aportu nie może być prawo niezbywalne, a także świadczenie pracy albo usług, świadczenie czasowego ograniczenia obrotu, jak również odpowiedzialność akcjonariuszy, którzy wnoszą wkład niepieniężny z tytułu wad.

– Czwartym typem akcji są akcje gotówkowe, czyli pokryte w formie pieniężnej. Konieczne jest pokrycie przynajmniej jednej czwartej ich wartości nominalnej przed rejestracją spółki lub podwyższenia kapitału.

– Dalej akcje uprzywilejowane. Są to akcje imienne, natomiast uprzywilejowanie dotyczy praw majątkowych wynikających z akcji oraz praw niemajątkowych.

– Kolejne akcje to akcje nieme, gdzie akcjonariuszowi nie przysługuje prawo głosu.

– Ostatnimi rodzajami akcji są akcje założycielskie, które mogą być wydawane, aby wynagrodzić usługi świadczone przez założycieli spółki.