Produkcja poniżej prognoz.

Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 0,3 % wobec oczekiwanych 1,1 %.

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji odnotowano w 20 działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Spadek produkcji wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego, napojów, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, artykułów spożywczych, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Produkcja budowlana spadła w listopadzie o 1,6 %.

Na słabe wyniki górnictwa i energetyki wpływają łagodne warunki pogodowe, zmniejszające popyt na dostarczane przez nie produkty. Pogoda powinna pomóc budownictwu, ale tak się nie dzieje.  Dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej nie wskazują na przyspieszenie polskiej gospodarki. Tempo wzrostu PKB w tym okresie będzie zbliżone do zanotowanego w trzecim kwartale.

Scroll to Top